Oferta usług prawnych

Rozwiązuję problemy prawne moich Klientów

Czym się zajmuję?

Specjalizuję się w prowadzeniu spraw głównie dla Klientów indywidualnych z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, w szczególności prawa rzeczowego, spadkowego i rodzinnego. Przedmiotem mojego zainteresowania są przede wszystkim sprawy dotyczące praw do nieruchomości. Mam bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu spraw tzw. działowych, tj. o podział majątku małżeńskiego, spadkowego, a także o zniesienie współwłasności z innego tytułu. Z dużym powodzeniem rozwiązuję problemy prawne dotyczące ustalenia stanu prawnego nieruchomości oraz wszelkich sporów między współwłaścicielami nieruchomości.

Prawo cywilne

W ramach prowadzonej Kancelarii świadczę usługi prawne w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego. Udzielam porad prawnych, sporządzam pisma procesowe (pozwy, wnioski), opinie prawne, opiniuję i przygotowuję umowy, reprezentuję Klientów w postępowaniu mediacyjnym, sądowym i egzekucyjnym.

Jako adwokat od prawa cywilnego prowadzę m.in. sprawy:

 • o zapłatę i inne roszczenia z umów;
 • o odwołanie darowizny;
 • o roszczenia z czynów niedozwolonych;
 • o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy;
 • ze skargi pauliańskiej;
 • z powództwa przeciwegzekucyjnego

oraz wszelkie inne sprawy rozpoznawane w wydziałach cywilnych.

Prawo rzeczowe

Szczególnym przedmiotem zainteresowania Kancelarii jest prawo rzeczowe, zwłaszcza w zakresie spraw mających za przedmiot prawa do nieruchomości. Mam bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących podziałów nieruchomości (działy, zniesienia współwłasności), jak i rozliczeń pomiędzy współwłaścicielami. Również we wszystkich tych sprawach, gdzie zachodzi potrzeba badania, wyjaśniania i ustalania stanu prawnego nieruchomości. Praktyka Kancelarii w ramach tej grupy spraw obejmuje przede wszystkim reprezentowanie Klientów w postępowaniu sądowym, ale także prowadzenie negocjacji ugodowych, opiniowanie i przygotowywanie treści umów, które mają być zawarte przed notariuszem.

W ramach tej dziedziny prawa prowadzę sprawy o:

 • zniesienie współwłasności, także nieruchomości rolnych;
 • rozliczenia między współwłaścicielami, o zwrot wydatków i nakładów na rzecz;
 • ochronę własności i posiadania;
 • zasiedzenie;
 • uwłaszczenie;
 • uzgodnienie stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • wpis do księgi wieczystej;
 • ustanowienie służebności, w tym służebności drogi koniecznej;

nadto przyjmuję zlecenia mające za przedmiot badanie treści ksiąg wieczystych, zbiorów dokumentów i repertoriów hipotecznych w celu zbadania i opiniowania stanów prawnych nieruchomości.

Ochrona praw pokrzywdzonych w postępowaniu karnym

Jeżeli Państwa zdrowie lub mienie zostało zagrożone lub naruszone na skutek przestępstwa, właściwą drogą do dochodzenia roszczeń cywilnych może się okazać także postępowanie karne.

W takich wypadkach reprezentuję pokrzywdzonych, w imieniu których inicjuję postępowanie karne, a następnie reprezentuję ich w toku całego procesu. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, to po zakończeniu postępowania karnego, występuję z właściwymi roszczeniami w postępowaniu cywilnym.

Prawo spadkowe

Kolejnym obszarem mojej działalności jest prawo spadkowe. Sprawy spadkowe dotyczą każdego z nas i mają różnorodny charakter. Jeżeli zatem ktoś z Państwa bliskich zmarł i sprawy związane z dziedziczeniem nie zostały uregulowane, a zwłaszcza gdy w skład spadku wchodzi lub może wchodzić prawo do nieruchomości – zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią.

Jako adwokat od prawa spadkowego prowadzę sprawy o:

 • stwierdzenie nabycia spadku;
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia;
 • dział spadku;
 • zachowek;

oraz prowadzę doradztwo w zakresie tego, jak rozdysponować majątkiem na wypadek śmierci, aby osiągnąć pożądany skutek.

Prawo rodzinne

Prowadzona przez mnie Kancelaria prowadzi także szeroką praktykę w zakresie spraw rodzinnych. Sprawy rodzinne są materią delikatną, przez co muszą być prowadzone z należytym wyczuciem. Współpraca ze mną daje gwarancję tego, że nie tylko profesjonalnie poprowadzę całe postępowanie, ale także okażę Klientowi wsparcie i zrozumienie. Reprezentuję Klientów we wszelkich sprawach tego typu, ze szczególnym uwzględnieniem spraw o podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej. Należy pamiętać, że rozwód to często dopiero pierwszy krok do uregulowania sytuacji prawnej małżonków po rozstaniu. Wielokrotnie to właśnie sprawy o podział majątku okazują się trudniejsze, bardzie czasochłonne, o ogromnym znaczeniu dla przyszłej sytuacji majątkowej i życiowej każdego z nich.

W ramach tej dziedziny prowadzę sprawy o:
– zaspokojenie potrzeb rodziny;
– zezwolenie na dokonanie czynności w imieniu małoletniego;
– rozwód i separację;
– podział majątku małżeńskiego;
– alimenty na rzecz dziecka i małżonka;
– ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa, macierzyństwa;
– pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej;
– kontakty z dzieckiem;
– zniesienie współwłasności majątkowej w trakcie trwania małżeństwa.