Kto może reprezentować klienta w sądzie?

W zależności od rodzaju sprawy można być reprezentowanym przez pełnomocników procesowych dysponujących zróżnicowanymi uprawnieniami. Adwokat, rzecznik patentowy, a może członek rodziny – w artykule wyjaśniamy, kto ma prawo do reprezentowania strony w sądzie.

Adwokat i radca prawny

Osoba uczestnicząca w postępowaniu sądowym ma prawo do samodzielnego reprezentowania swoich interesów, jeżeli tylko posiada zdolność procesową. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy czynności podejmowane są przed Sądem Najwyższym.

W przeważającej liczbie przypadków uczestnik postępowania sądowego jest jednak reprezentowany przez adwokata lub radcę prawnego. Tylko przedstawiciele tych dwóch zawodów mogą być wyznaczeni jako pełnomocnicy z urzędu. Mają prawo do reprezentowania klienta w każdym rodzaju spraw. Warto jednak zaznaczyć, że radca prawny nie może być obrońcą w sprawach karnych, jeśli pozostaje z oskarżonym w stosunku pracy. Skorzystanie z usług adwokata od prawa cywilnego czy karnego stanowi gwarancję właściwego zabezpieczenia interesów klienta i opracowania najkorzystniejszej dla niego strategii procesowej.

Kto jeszcze może zostać pełnomocnikiem?

Pełnomocnikiem w sądzie może być też osoba sprawująca zarząd nad majątkiem lub interesami strony, a także osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia. Może dotyczyć to sytuacji, kiedy np. ktoś jest przez nas wyznaczony do podejmowania czynności prawnych z zakresu wynajmu naszej nieruchomości.

W postępowaniach cywilnych mogą nas reprezentować również krewni – rodzice, małżonkowie, rodzeństwo i zstępni, czyli wnuki i prawnuki, oraz osoby pozostające z nami w stosunku przysposobienia. Niekiedy bywają sytuacje, że pełnomocnikiem jest współuczestnik sporu występujący po tej samej stronie. Z kolei w sprawach z zakresu własności przemysłowych funkcję pełnomocnika może pełnić rzecznik patentowy.