Jak przygotować się do sprawy o podział majątku?

Sprawa o podział majątku regulowana jest przede wszystkim przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Najważniejszymi przepisami są art. 30-38 oraz art. 46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, które regulują zasady wspólności majątkowej oraz jej rozwiązania w przypadku rozwodu lub separacji.

Zgodnie z polskim prawem, domniemywana jest zasada równego podziału majątku między małżonkami, chyba że umowa małżeńska stanowi inaczej. Warto jednak pamiętać, że sąd może orzec nierówny podział majątku ze względu na okoliczności sprawy, takie jak winy stron czy znaczna dysproporcja w przyczynieniu się do wspólnego gospodarstwa domowego. W niektórych przypadkach, określony majątek może być wyłączony z podziału – np. majątek nabyty przez jedno z małżonków przed zawarciem związku małżeńskiego, spadki czy darowizny, a także odszkodowania z tytułu szkody na osobie.

Przygotowania do sprawy o podział majątku krok po kroku

Przygotowanie się do sprawy o podział majątku powinno rozpocząć się od zebrania dokumentów dotyczących wspólnego majątku. Należy zgromadzić m.in. umowy kupna, sprzedaży, darowizny, akt notarialne, umowy najmu czy dzierżawy, a także wyciągi bankowe potwierdzające stan kont i wartość oszczędności.

Kolejnym etapem jest dokładne sporządzenie inwentaryzacji majątku wspólnego, wraz z jego przybliżoną wartością. Najważniejsze są nieruchomości, ruchomości (np. samochody), udziały w spółkach oraz wszelkie inne aktywa i pasywa. W skomplikowanych sprawach związanych z podziałem majątku, warto zastosować pomoc profesjonalnego prawnika, który będzie reprezentować nasze interesy przed sądem. W sprawach o podział majątku adwokat może pomóc w ocenie sytuacji prawnej, przygotowaniu pism procesowych oraz reprezentacji w trakcie rozprawy sądowej.

Często sprawa o podział majątku może zostać rozwiązana polubownie, bez konieczności toczącej się przez dłuższy czas sprawy sądowej. Jeśli istnieje szansa na osiągnięcie porozumienia z drugą stroną, warto rozważyć negocjacje lub mediacje, które mogą prowadzić do korzystniejszego i szybszego rozwiązania konfliktu majątkowego.

Scroll Top